Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ‐ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΘΡΟ 39 Ν 2859/2000

Πίτες: Ελάχιστη παραγγελία 50 κομμάτια

Πίτσες: Ελάχιστη παραγγελία 24 κομμάτια